Hakkımızda

HAKKIMIZDA KIRŞEHİRİN TARİHİ Kırşehir; Ankara, Kırıkkale, Nevşehir, Yozgat ve Aksaray illeri ile komşu olan biril. Çevresindeki tarihi buluntular Kırşehir’in mağara ve taş çağından buyana eski biryerleşim merkezi olduğuna dair ipuçları veriyor. 1931-32 yıllarında Hiti olog Levi De Laporte Kırşehir’in Hashüyük köyünde ve yine istanbul Üniversitesi adına Prof. H.Tt. Bossert’in başkanlığındaki ekibin Kırşehir kalesinde yaptıkları incelemeler; eski taş, tunçdönemleri, Hitit, Hellenistik, Roma Bizans, Selçuklu çaılarına aityerleşmelerolduğunuortayaçıkarmıştır. LidyalılarvePerslerdensonraBizansımparatorluğununelinegeçenşehrin adıBizans’ın ilk dönemlerindeimparatorun adını alarak Mokissos olarak anılmayabaşlanmıştır. Anadolu’nunfethiileşehir SelçukluTürklerininelinegeçmişveşehrin adıbirsüreGülşehriolaraksöylenmiştir. Kırşehiradının “Kırşehri” diyeanılmasındanKırşehir’ e dönüştüğü, şehrinadınınSelçukludönemindeKırşehirolaraksöylenmeyebaşlandığıtahminedilmektedir. Moğolimparatorluğu’nunAnadolu’yuistilası her taraftaetkisinigösterirkenKırşehirValisi (beyi) NurettinCaca’nınMoğollarlauzlaşmacısiyasetişehrigüvenlikiçindetutmuştur. Nurettin Caca bilginlereyardımcıolmuş, Caca Beymedresevekülliyesinikurmuştur. Medresedeçeçitlibilimselbilgilerinööretilmesininyanısıragökbilimincelemeleriyapılmıştır. Caca Bey’inyaptırdığı Caca BeyMedresesiGökbilimyüksekokulu (Ilm-ü Heyet) olarakkullanılmıştır. KıreehirOrtaçağAnadolutarihindeçokönemlibirroloynamış, Ahilişinmerkeziolmuş, bukurulumunkurucususayılan Ahi Evrenburayayerleşmiştir. ÖteyandanBabailiğinkurucusuilyas Baba burayagelmiş, Türkdilininöncüövgücüsü, Mutasavvuhşair Aşık Paşaburadayaşamışveburadaölmüş, MevlanaCelaleddiniRumi’ninöğrencilerinden (Tilmizlerinden) SüleymanTürkmanive Mehmet AksarayıKırşehir’egelerek Mevlevi Tekkelerinikurmuşlardır. BirinciSelçukludönemindeönemlikültürmerkezlerindenolanKırşehirOsmanlılarageçtiktensonra da öneminikorumuşfakatOsmanlıpadişahlarınınAnadolu’yaönemvermemelerisonucudişervilayetlergibiKırşehir’deeskiöneminiyitirerekküçükbiryerleşimmerkezihalinegelmiştir. Birincipaylaşım savaşısonucuAnadolu’nunemperyalistgüçlertarafındanişgaledilmesinekarşıAtatürk’ünbaşlattöıştepkileriveörgütlenmeleriKırşehir’de de görüyoruz. “HaklarıKorumaDerneği”, “MüdafaiHukukCemiyeti” gibiderneklerkurulmuş, buderneklerinöncülüçündeKırşehirhalkıKurtuluşsavaşı’nabütüngücüylekatılmıştır. TürkiyeCumhuriyetikurulduktansonraKırşehirilmerkeziolmuştur. Politiknedenlerdendolayı 1954 yılındailçeyapılarakNevşehir’ebaşlanmış, 1957 yılındayenidenilmerkeziolmuştur. KIRŞEHİR'İN COĞRAFI YAPISI Kırşehir’in altıilçesibulunmaktadır. Bu ilçeler; Akçakent, Akpınar, Boztepe, Çiçekdağı, Kaman, Mucurilçeleridir Kırşehir’inMerkezilçeyebağlı 4 kasaba, 52 köyü; Akçakentilçesinebağlğ 21 köyü, Akpınarilçesinebağlı 26 köyü, Boztepeilçesinebağll 1 kasaba, 13 köyü, Çiçekdağı ilçesinebağlı 2 kasaba, 44 köyü; Kaman ilçesinebağlı 10 kasaba, 41 köyü, Mucurilçesinebağlı 44 köyübulunmaktadır. İl genelgörünümüylebozkırözelliğini taşımaktadır. Derekenarlarındayetişenmeyveağaçları, kavakvesöğütağaçlarındanbaşkatopluağaçkümelerinerastlanmaz. Oldukçageniştarımalanıolmasınakarşın verimdüşüktür. Son yıllarda modern tarımgeliştirilmeyeçalışmaktadır. Köylerdetopraksızveaztopraklıköylüçoktur. Bunlaryatoprağıolanlarınyanındaücretliişçiolarakçalışırlarya da arıcılıkyaparlar. Başkaişsahasıolmadığındantopraksızveaztopraklıköylüler, ilveilçemerkezlerindekiişsizinsanlarbüyükilleregöçediyorlarya da Avrupa’ya işçi olarakgidiyorlar. Köylerin, il ve ilçelerle olan ulaşımı kşınn nadirenkarnedeniyleaksayabilmektedir. Okulsuzköy yok denecekkadarazdır. Anadolu’nundiğerillerinegöreokumayazmaoranıoldukçayüksektir. 2007 Yılında Ahi Üniversitesi kurulmuştur.

ÜYE GİRİŞİGoogle Analytics Kodunu buraya koyun